• KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW W NIDZICY NA LATA 2014 – 2017

    • Podstawa prawna:

     Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)

      

     Misja:

     1. W „Krainie odkrywców” odkrywamy świat przed dzieckiem i dziecko dla świata.
     2. Stwarzamy  warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.
     3. Zapewniamy warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez kształtowanie osobowości dzieci, wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz możliwości fizycznych.
     4. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka respektując jego potrzeby, wspierając w dążeniu do samodzielności i niezależności.
     5. Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa; uczymy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i innych; dzieci potrzebujące pomocy znajdą wsparcie w nauczycielach.

     Nauczyciele:

     1. Zapewniają rodzicom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomoc w rozwiązywaniu problemów i codziennych trudności.
     2. Zapewniają opiekę specjalistyczną.
     3. Prowadzą działania zapobiegające trudnościom adaptacyjnym przyszłych przedszkolaków.
     4. Korzystają z innowacyjnych rozwiązań- mając wysokie kwalifikacje.
     5. Pracują z pasją ciągle doskonaląc warsztat pracy i swoje umiejętności.
     6. Promują swoje osiągnięcia wychowawczo – dydaktyczne w mediach oraz stronie internetowej przedszkola.
     7.  Podejmują zdrowy styl życia  „Żyję zdrowo i wesoło zgodnie z otaczającym mnie światem”.
     8.  Podejmują działania na rzecz ochrony środowiska.

     Rodzice:

     1. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
     2. Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
     3. Współdecydują w organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci.
     4. Uzyskują porady i wskazówki od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
     5. Otrzymują pomoc specjalistów.

     Absolwent naszego przedszkola to młody człowiek, który:

     1.  jest wyposażony w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauki w szkole,
     2.  jest otwarty, twórczy i komunikatywny,
     3.  zna siebie i swoje możliwości,
     4.  rozwiązuje problemy,
     5. poszukuje wiedzy, odkrywa otaczający świat,
     6.  dąży do osiągnięcia sukcesu i radzi sobie z porażkami,
     7.  zna i stosuje zdrowy styl życia oraz dba o sprawność fizyczną,
     8.  chroni środowisko.

     I. Wyposażenie sal dydaktycznych  w nowoczesne pomoce naukowe / nowoczesna dydaktyka
     Zadania:

     1. Wyposażenie placówki w nowoczesne środki audiowizualne

     2. Podnoszenie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nauczycieli – nowoczesna dydaktyka

     3. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli.

     4. Pisanie i realizacja programów edukacyjnych

     5. Stwarzanie przez nauczycieli warunków do podejmowania przez dzieci twórczych i kreatywnych działań.

     II. Zapewnienie wszystkim dzieciom równych szans do pełnej realizacji ich możliwości.
     Zadania:

     1. Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych.

     2. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich

     3. Stwarzanie przez nauczycieli dzieciom warunków do prezentacji swoich umiejętności

     4. Zapewnianie dzieciom możliwości osiągania sukcesów oraz doskonalenia umiejętności radzenia sobie z porażką.

     5. Zapewnienie dzieciom specjalistycznej pomocy
     III. Zapewnienie zdrowia , bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

     Zadania:

     1. Promowanie bezpiecznego stylu życia.

     2. Promowanie zdrowego stylu życia.

     3. Stwarzanie bezpiecznych warunków do funkcjonowania  w  przedszkolu.

     4. Stwarzanie pełnych zaufania relacji między dzieckiem i nauczycielami.

     IV. Ścisła współpraca z rodzicami w każdym obszarze życia placówki, celem stworzenia wspólnoty troszczącej się o dzieci i przedszkole.
     Zadania:

     1. Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną.

     2. Włączenie rodziców w działania przedszkola.
     V. Rozwijanie samodzielności, osobowości, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności dzieci
     Zadanie:
      

     1. Rozwijanie samodzielności.

     2. Rozwijanie osobowości.

     3. Rozwijanie przedsiębiorczości.

     4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności.

     5. Organizowanie zajęć dodatkowych.

     VI. Nowoczesne zarządzanie.

     Zadania:

     1. Znajomość przepisów regulujących kontrolę zarządczą przez pracowników Przedszkola.

     2. Zgodność z prawem mechanizmów kontroli zarządczej

     3. Dbałość o wysoką jakość pracy przedszkola zarówno w sferze wychowania i opieki, jak i w sferze dydaktycznej.

     4. Inicjowanie działań zmierzających do integracji placówki ze środowiskiem oraz promocja działań prowadzonych w przedszkolu.

     5. Sprawowanie kontroli, monitorowania oraz samooceny.

     Ewaluacja Koncepcji Rozwoju Przedszkola Nr 4 w Nidzicy.
     1. Bieżące obserwowanie realizacji zadań.
     2. Po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji – analiza efektów podjętych działań, wnioski, modyfikacja koncepcji zgodnie z wnioskami.
     3. Po zakończeniu realizacji całej koncepcji (rok 2017) – ewaluacja całościowa z wnioskami do koncepcji pracy na kolejne lata.

     Informację dotyczącą bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą nauczycielki, a po ich zakończeniu przekazują informację zwrotną dyrektorowi. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji i ewaluację sumującą przeprowadza powołany zespół nauczycieli i dyrektor, a jej wyniki przedstawione są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

     Koncepcję opracował zespół w składzie:
     1. Aleksandrowicz Bożena
     2. Leśniewska Grażyna
     3. Lisowska Aneta
     4. Ciesielska Julita

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW
   • nprzedszkole4@wp.pl
   • 89 625-34-03
   • ul. Krzywa 7 13-100 Nidzica